L’Atenció Primària treballa per aturar la pandèmia: no tanquem els CAPs

(versión en castellano al final)

La present epidèmia pel virus SARS-Co-2 està produint un nombre molt elevat de patiment, malaltia, hospitalització i mort. L’epidèmia amenaça en col·lapsar el nostre sistema sanitari el dia 25 de març segons els experts. 

Des de l’inici de l’epidèmia a Catalunya, la resposta s’ha centrat en els serveis hospitalaris d’urgències i l’atenció telefònica a través del telèfon d’emergències. S’ha capgirat el normal funcionament d’un sistema sanitari dissenyat amb l’atenció primària de salut com a porta d’entrada per garantir-ne el seu bon funcionament. 

Després de dues setmanes, aquesta estratègia s’ha demostrat insuficient amb els telèfons d’emergències i les urgències hospitalàries col·lapsades. Ara, la complementarietat de l’atenció sanitària i de l’atenció de cures ha de desplegar tot el seu potencial. Les cures familiars i professionals sostenen la vida de les persones més vulnerables. Més que mai la longitudinalitat i l’accesibilitat són valors afegits en una situació de crisis com l’actual, que faran més eficaç i efectiu el sistema. 

L’atenció especialitzada està pràcticament paralitzada (amb poquíssimes excepcions) i els hospitals dedicats exclusivament als nombrosíssims casos greus de la infecció. Les professionals d’atenció primària, a les consultes i als domicilis, són el recurs sanitari més proper disponible a la comunitat. 

L’organització desigual dels centres d’atenció primària ha fet que en alguns s’hagin sacrificat part dels atributs que la caracteritzen: la longitudinalitat, l’accessibilitat, la integralitat i la capacitat de coordinació. Aquests atributs s’han de posar en joc ara més que mai. 

 • Estem transformant l’activitat presencial en telemàtica (telèfon i correu- e) sempre que sigui possible 
 • Estem fent atenció presencial de casos possibles de coronavirus i d’altres problemes de salut que han afectat els nostres pacients 
 • Estem detectant i seguint casos probables i hem derivat els casos greus que ho han necessitat 
 • Estem identificant l’empitjorament i indicant proves complementàries pel suport del diagnòstic. 
 • Atenem els dubtes sobre el coronavirus i també sobre altres situacions de salut de la població 
 • Estem anant als domicilis per evitar desplaçaments i possibles contagis Fem control i suport dels contactes a domicili detectant situacions socials de risc 
 • Donem informació, hem fet suport i encoratjem a la població per mantenir el confinament 
 • Tranquil·litzem a les persones angoixades per la situació actual fent contenció 
 • Hem mantingut els control dels pacients domiciliaris crònics per intentar evitar descompensacions que necessitin ingrés hospitalariris 

Ho hem de seguir fent!! 

Aquesta feina presencial o telemàtica s’està assumint de forma diària en ambdós torns i es veu afectada per la falta de professionals que emmalalteixen. En aquest context, cal preveure que la situació hospitalària es desbordi i l’atenció a casos lleus-moderats, no tributaris d’ingrés o tributaris però sense capacitat de fer confinament a domicili i convalescents post-ingrés, s’hagin d’atendre fora dels hospitals, en espais habilitats i amb professionals degudament protegits. 

Existeixen rumors sobre tancament de CAPs a Madrid perquè els professionals d’Atenció Primària atenguin hospitals de campanya. La situació d’emergència s’hauria de poder combinar amb el manteniment de l’obertura dels CAPs en el cas que es donés la mateixa situació en el nostre escenari. 

Així 

 • ENS OPOSEM FERMAMENT AL TANCAMENT DELS CAPS: Cal continuar contenint els casos lleus i moderats al domicili. Cal continuar fent seguiment als casos per detectar-ne l’empitjorament i poder-los derivar a l’hospital. A més, la feina als CAPs és important per evitar la descompensació dels pacients crònics així com atendre tota la patologia lleu i moderada que ha quedat desatesa presencialment en aquests moments. 

Demanem: 

 • CONFINAMENT OBLIGATORI DE TOTA LA POBLACIÓ: paralitzar tota activitat laboral no prioritària i establir mesures crítiques pels desplaçaments obligatoris. Aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’altres econòmiques per no empobrir la població amb més risc. 
 • LíNIES TELEFÒNIQUES AL CAP ACCESSIBLES A LA POBLACIÓ: Informar des dels canals oficials del Departament de la prioritat per fer servir aquesta línia en cas de dubtes o consultes i poder descongestionar les línies del 061. Facilitar que aquesta tasca es pugui fer des del domicili (teletreball). 
 • REFORÇAR L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA i ASSEGURAR L’EXISTÈNCIA D’EPIs PER A PODER REALITZAR-LA. 
 • OBRIR ELS CAPS EL CAP DE SETMANA: millorarà l’accessibilitat, seguirà descongestionant altres dispositius, permetrà no demorar atencions que suposin una possible descompensació posterior. 
 • TRAMITACIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL PER INFECCIÓ PER CORONAVIRUS I CONTACTE/EXPOSICIÓ NOMÉS AMB DOCUMENT DE BAIXA I D’ALTA, ELIMINANT DOCUMENTS DE CONFIRMACIÓ. 
 • TEST DE DETECCIÓ als professionals. No ens podem permetre ser nosaltres la font del contagi de les persones que atenem, algunes en situació de màxima vulnerabilitat. 
 • HABILITAR ESPAIS PER ASSEGURAR AILLAMENT DOMICILIARI: en el cas que les condicions de l’habitatge de la persona no ho permetin. 
 • SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL). Priorizar les necessitas de les professionals d’acció directa (Professionals d’Atenció Domiciliària, treballadores familiars): 
  • Establir pautes clares d’actuació sanitàries per atendre de forma segura bidireccional a les persones que es troben en situació d’aïllament i un protocol d adequació de l’ús d’EPIS en context domiciliari. 
  • Abast d’atenció poblacional limitat: cal que l’IMSS decreti uns serveis mínims, per tal de poder prioritzar l’atenció més enfocada a la població d’extrema vulnerabilitat. 
  • Una col.laboració més estreta amb centres de Serveis Socials per poder reorganitzar el SAD 
  • Coordinació àgil i eficient SAD-CAPs: línia directa i estructurada amb els CAPs, telefònica o telemàtica. Les PADs han de poder accedir de manera lliure als CAPs, i disposar d’una professional única d’interlocució ràpida per resoldre aspectes operatius simples i massius (com la gestió de receptes, en coordinació amb farmàcies del territori) 

Barcelona, 22 de març 2020 

Entitats que signen el document: 

– Rebel.lió Atenció Primaria – FoCAP – Plataforma CAP Raval Nord Digne – La Capçalera – Secció sindical AP CATAC-CTS/IAC – CGT 

Podeu adherir-vos a la petició signant aquí

 

(VERSIÓN EN CASTELLANO)

La Atención Primaria trabaja para detener la pandemia: no cerramos los CAPs

La presente epidemia por el virus SARS-Co-2 está produciendo un número muy elevado de sufrimiento, enfermedad, hospitalización y muerte. La epidemia amenaza colapsar nuestro sistema sanitario el día 25 de marzo según los expertos.

Desde el inicio de la epidemia en Cataluña , la respuesta se ha centrado en los servicios hospitalarios de urgencias y la atención telefónica a través del
teléfono de emergencias. Se ha dado la vuelta al normal funcionamiento de un sistema sanitario diseñando con la atención primaria de salud como puerta de entrada para garantizar su buen funcionamiento.

Despueś de dos semanas, esta estrategia se ha demostrado insuficiente con los teléfonos de emergencias y las urgencias hospitalarias colapsadas. Ahora, la complementariedad de la atención sanitaria y de la atencion de cuidados debe desplegar todo su potencial. Los cuidados familiares y profesionales sostienen la vida de las personas más vulnerables. Más que nunca la longitudinalidad y la accesibilidad son valores añadidos en una situación de crisis como la actual, que harán más eficaz y efectivo el sistema.

La atención especializada está práticamente paralizada (con poquísimas excepciones) y los hospitales dedicados exclusivamente a los numerosísimos casos graves de la infección. Las profesionales de atención primaria, en las consultas y los domicilios, son el recurso sanitario más cercano disponible a la comunidad.

La organizacioń desigual de los centros de atencioń primaria ha hecho que en algunos hayan sacrificado parte de los atributos que la caracterizan: la longitudinalidad, la accesibilidad, la integralidad y la capacidad de coordinacioń . Estos atributos se deben poner en juego ahora más que nunca.

 • Estamos transformando la actividad presencial en telemática (teléfono, correo y e-consulta) siempre que sea posible
 • Estamos prestando atención presencial de casos posibles de coronavirus y otros problemas de salud que han afectado a nuestros pacientes
 • Estamos detectando y siguiendo casos probables y hemos derivado los casos graves que lo han necesitado
 • Estamos identificando el empeoramiento e indicando pruebas complementarias por el apoyo del diagnóstico.
 • Atendemos las dudas sobre el coronavirus y tambień sobre otras situaciones de salud de la población
 • Estamos yendo a los domicilios para evitar desplazamientos y posibles contagios Hacemos control y soporte de los contactos a domicilio detectando situaciones sociales de riesgo
 • Damos información , hemos hecho apoyo y animamos a la población para mantener el confinamiento y tranquilizar a las personas angustiadas por la situación actual haciendo contencioń .
 • Hemos mantenido los controles de los pacientes domiciliarios crónicos para intentar evitar descompensaciones que necesiten ingresos hospitalarios

Lo tenemos que seguir haciendo !!

Este trabajo presencial o telemático se está asumiendo de forma diaria en ambos turnos y se ve afectado por la falta de profesionales que enferman.

En este contexto, hay que prever que la situación hospitalaria se desborde y la atencioń a casos leves-moderados, no tributarios de ingreso o tributarios pero sin capacidad de hacer confinamiento a domicilio y convalecientes post- ingreso, deban atenderse fuera de los hospitales, en espacios habilitados y con profesionales debidamente protegidos.

Existen rumores sobre cierre de CAPs en Madrid para que los profesionales de Atencioń Primaria atiendan hospitales de campaña . La situación de emergencia se debería poder combinar con el mantenimiento de la apertura de los CAPs en caso de que se diera la misma situación en nuestro escenario.

Así

NOS OPONEMOS FIRMEMENTE EL CIERRE DE LOS CAPs: Hay que seguir conteniendo los casos leves y moderados en el domicilio. Hay que seguir haciendo seguimiento a los casos para detectar el empeoramiento y poderlos derivar al hospital. Además, el trabajo en los CAPs es importante para evitar la descompensación de los pacientes crónicos así como atender toda la patología leve y moderada que ha quedado desatendida presencialmente en estos momentos.

Pedimos:

 • CONFINAMIENTO OBLIGATORIO DE TODA LA POBLACIÓN: paralizar toda actividad laboral no prioritaria y establecer medidas críticas para los desplazamientos obligatorios. Esta medida debe ir acompañada de otras económicas para no empobrecer a la población con más riesgo.
 • LÍNEAS TELEFÓNICAS EN LOS CAPs ACCESIBLES A LA POBLACIÓN: Informar desde los canales oficiales del Departament de la prioridad para utilizar esta línea en caso de dudas o consultas y poder descongestionar las líneas del 061. Facilitar que esta tarea se pueda hacer desde el domicilio (teletrabajo).
 • REFORZAR LA ATENCIÓN DOMICILIARIA y ASEGURAR LA EXISTENCIA DE EPIs PARA PODER REALIZARLA.
 • ABRIR LOS CAPS EL FIN DE SEMANA: mejorará la accesibilidad, seguirá́ descongestionando otros dispositivos, permitirá́ no demorar atenciones que supongan una posible descompensación posterior.
 • TRAMITACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR INFECCIÓN POR coronavirus Y CONTACTO / EXPOSICIÓN SÓLO CON DOCUMENTO DE BAJA Y ALTA, ELIMINANDO DOCUMENTOS DE CONFIRMACIÓN.
 • TEST DE DETECCIÓN a los profesionales. No nos podemos permitir ser nosotros la fuente del contagio de las personas que atendemos, algunas en situación de máxima vulnerabilidad.
 • HABILITAR ESPACIOS PARA ASEGURAR AISLAMIENTO DOMICILIARIO: en caso de que las condiciones de la vivienda de la persona no lo permitan.
 • SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (SAD SOCIAL).
  • Priorizar las necesidades de las profesionales de acción directa (Profesionales Atención Domiciliaria, trabajadores familiares):
  • Establecer pautas claras de actuación sanitarias para atender de forma segura bidireccional a las personas que se encuentran en situación de aislamiento y un protocolo de adecuación del uso de EPIS en contexto domiciliario.
  • Alcance de atencioń poblacional limitado: es necesario que el IMSS decrete unos servicios mínimos, para poder priorizar la atencioń más enfocada a la población de extrema vulnerabilidad.
  • Una colaboración más estrecha con centros de Servicios Sociales para poder reorganizar el SAD
  • Coordinación ágil y eficiente SAD-CAPs: línea directa y estructurada con los CAPs, telefónica o telemática. Las pads deben poder acceder de manera libre a los CAPs, y disponer de una profesional uń ica de interlocución raṕ ida para resolver aspectos operativos simples y masivos (como la gestioń de recetas, en coordinacioń con farmacias del territorio)

Barcelona, 22 de marzo de 2020

Entidades que firman el documento:

– Rebel.lió Atenció Primaria
– FoCAP
– Plataforma CAP Raval Nord Digne
– La Capçalera
– Secció sindical AP CATAC-CTS/IAC – CGT

Puedes adherirte a la petición aquí

Professionals i usuàries signants:

Esperanza Martín Correa. Metgessa familiar i comunitària Rocío de Paz Picornell. Médico de Urgencias y Médico de Atención Primaria y comunitaria Ethel Sequeira Aymar Metgessa familiar i comunitària Antonia Raya Tena. Infermera familiar i comunitaria. M. Luz Talavera Pérez. Infermera Laura Romera Liébana. Metgessa familiar i comunitària Clara Espot Garcia. Metgessa resident de Medicina Familiar i Comunitaria Fernando González García. Metge Familiar i Comunitària. Francisco Alguacil Mata. Metge familiar i comunitaria jubilat Paloma Rodriguez Mur. Pediatra Jaume Martín Royo. Infermer Iñaki Gurruchaga Zabala. Médico Familia Eva Mayor Isaac. Metgessa familiar i comunitària Marta Ros Ortega. Metgessa familiar i comunitària Kenia Vázquez Acevedo. Metgessa de familia i Comunitària. Marta Moya Tena. Metgessa de familia i comunitària Gemma Torrell Vallespín, Metgessa de familia i comunitats. Aina Perelló Bratescu. Metgessa dedes Rosa Mallol Bolaño. Infermera. Noemí Amorós Parramón. Metgessa de família comunitària. Sara Martínez Alonso. Metgessa de família i comunitària. Estela Mansilla Marin. Infermera. Sarai Cuevas Marin. Infermera. Paulo Duñó Iglesias. Usuari. Jordi Milozzi Berrocal. Metge de família i comunitària. Lourdes Roca Oller. Treballadora social. Josep Maria Andreu Albalate. Administratiu. Isis Iliana Bentancur Castagnet. Infermera. Begoña Iglesias Pérez. Metgessa de família i comunitària Enric Tarrida Cruz. Arquitecte i usuari. Núria Bono. Administrativa Jaume Torrell Alentado. Usuari. Atila Arag Bimek. Usuari. Cesar Aragón Cao. Usuari Raquel García Alonso. Usuària. MaCarmen Vallespín Juvanteny. Usuària. Sandra Torrell Vallespín. Fisioterapeuta. Montserrat de Villasante Fuentes. Metgessa de família i comunitària. Núria de Villasante Fuentes. Metgessa de família i comunitària. Marisa Díaz Fernández. Metgessa de família i comunitària. Oriol Huguet Briva. Metge de família i comunitària. Janot Martínez Ferrer. Metge de família i comunitària. la Pilar Marti de la Morena. Metgessa de famila i comunitaria M Amèlia Samperio Gonzalez. Metgessa de familia i comunitària 

Juan Luis rMJ Ma Victoria Zamhora Sánchez. Metgessa Familiar i Comunitària. Cristina de Prado Lacueva. Metgessa Familiar i Comunitària. Pilar Valdivia. Javier Callén. M Aragones Forés, metgessa familiar i comunitària Maribi Arruti Ulanga Jose Ramón Zabala Zabala Susana Navarrete enfermera pediatria, Laura Rubio Pérez, Metgessa familiar i comunitària Maite Zabala Arruti Maria Nualart Feliu. Metge de Familia. Carme Vallduriola Calbó. Metgessa Familiar i Comunitària Sandra Martín Miralles, metgessa de Família i Comunitària. Àlex Solà Pérez, Bomber Generalitat Isabel Tarrida Cruz. Usuària. Francesc Cujó Mercé. Usuari. Cristina Beorlegui Bueno, Enfermera Residente de Familia y Comunitaria Maite López Luque. Infermera familiar i comunitària Montse Mullol Tarragona . Metgessa de familia Oriol Rebagliato Nadal. Metge de família i comunitat. Blanca Camallonga Claveria. Infermera de família i comunitària. Virginia Ulanga Iruretagoyena Erkuden Ramirez de Alda Ana Vall-llossera Moll de Alba. Metgessa de família i comunitària Antoni Dalfó Baqué. Metge de família i comunitària Ana Morón Pallarés. Infermera Maite Pallás Espinet. Infermera Linarejos Campos Aranda. Infermera Meritxell Comas Sanchez. Infermera Antoni Dalfó Baqué MFiC Laia Guix Font MFiC Núria Fluvià Fajula MFiC Montserrat Sabates Usero Infermera Cristina Escudero Depe Infermera Sònia Dolader Oliver Infermera Helena Roig Carrera MFiC Joan Bayo Llibre MFiC Marta Mourelo Cereijo MFiC Josep Franch. MFiC Joan Bayó LLibre. MFiC Marta Mourelo Cereijo. MFiC Rosa Aragones Fores. MFiC Ana Yeste Piquer. MFi C Montse Pineda Riumallo. Infermera Marta Pascual Romero. MFiC

2 comentarios sobre “L’Atenció Primària treballa per aturar la pandèmia: no tanquem els CAPs

Agrega el tuyo

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑

antonioarenasramirez

A fine WordPress.com site

Primum non nocere 2021

Desde octubre de 2003. Decano de los blogs sanitarios en español. Blog de medicina, atención primaria y mucho más….. o mucho menos.

EPIKRISIS BLOG

Juicio crítico de la realidad médica

Navegantes de Tres Cabezas

El podcast de IBAMFICtec sobre Medicina Familiar y Comunitaria

lacabecera.org/

Por una Atención Primaria Universal y de Calidad

A %d blogueros les gusta esto: